RubyGems Navigation menu

dolzenko 0.0.26

Tiny meta gem which makes dolzenko happy

Gemfile
     gem 'dolzenko', '~> 0.0.26'
 
 
 
 
 
 
 

install
     gem install dolzenko -v 0.0.26
 
 
 
 
 
 
 

Authors:

 • Evgeniy Dolzhenko

Owners:

Total downloads 43,852

For this version 1,616

Show all versions (27 total)

Required Ruby Version: None

Links:

Versions:

 1. 0.0.27 - August 9, 2010 (21 KB)
 2. 0.0.26 - July 2, 2010 (21 KB)
 3. 0.0.25 - July 2, 2010 (21 KB)
 4. 0.0.24 - July 2, 2010 (21 KB)
 5. 0.0.23 - July 1, 2010 (17.5 KB)
Show all versions (27 total)