RubyGems Navigation menu

KirbyBase 2.7

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 2.7 - April 17, 2012 (297.0 KB) 已废弃
  2. 2.6.1 - April 17, 2012 (297.0 KB)
  3. 2.6 - July 25, 2009 (297.5 KB)
  4. 2.5.2 - July 25, 2009 (295.0 KB)
  5. 2.5.1 - July 25, 2009 (294.5 KB)
  6. 2.5 - July 25, 2009 (289.0 KB)
显示所有 (6 个版本)

所有者:

Yanked By:

作者:

  • Jamey Cribbs, gurugeek

SHA 256 checksum:

2a72eebe7bd5a5615dba30aa88a8b5cebbdfc33c7f827e6485f5c79b90abbb4b

下载总次数 20,262

这个版本 11

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: