RubyGems Navigation menu

Ruiby 0.130.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.24.0 - November 28, 2017 (11.4 MB)
  2. 3.23.0 - September 25, 2017 (11.4 MB)
  3. 0.130.0 - November 27, 2013 (1.4 MB) 已废弃
显示所有 (134 个版本)

作者:

  • Regis d'Aubarede

所有者:

SHA 256 checksum:

d15fc9418dcd5c29d6b1b53fb5629510fe9b16c020b290a74c7310fc6a358f5b

下载总次数 16,806

这个版本 22

许可s:

LGPL, CC-BY-SA

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: