RubyGems Navigation menu

Ruiby 0.64.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.24.0 - November 28, 2017 (11.4 MB)
  2. 3.23.0 - September 25, 2017 (11.4 MB)
  3. 0.64.0 - March 26, 2013 (381.0 KB) 已废弃
显示所有 (134 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Regis d'Aubarede

SHA 256 checksum:

2b896c2da6f721cd77f922ffbeb67213be0c045db9e30e62ef40efcd54d7e8ad

下载总次数 17,053

这个版本 108

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: