RubyGems Navigation menu

annotate 2.0.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 2.7.5 - April 27, 2019 (29.5 KB)
  2. 2.7.4 - June 03, 2018 (29.5 KB)
  3. 2.7.3 - April 21, 2018 (29.5 KB)
  4. 2.7.2 - June 02, 2017 (28.0 KB)
  5. 2.7.1 - May 09, 2016 (27.0 KB)
  6. 2.0.1 - July 25, 2009 (21.0 KB) 已废弃
显示所有 (27 个版本)

所有者:

Yanked By:

作者:

  • Cuong Tran

SHA 256 checksum:

6c44a634d55a4fa9db75eb0fc43f9b4f55055f2e77cd3e67cfc82edab0c1169b

下载总次数 10,628,743

这个版本 1,155

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: