RubyGems Navigation menu

capistrano 2.13.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.14.1 - June 10, 2020 (67.5 KB)
  2. 3.14.0 - May 06, 2020 (67.5 KB)
  3. 3.13.0 - April 07, 2020 (67.5 KB)
  4. 3.12.1 - March 10, 2020 (67.5 KB)
  5. 3.12.0 - February 11, 2020 (67.5 KB)
  6. 2.13.0 - August 17, 2012 (120.5 KB) 已废弃
显示所有 (116 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Jamis Buck, Lee Hambley

SHA 256 checksum:

6cc99e42c06cb2bfd9d3221dfe8c51533d9bba4d9449a974cbc80323428e3509

下载总次数 45,575,924

这个版本 8,277

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: