RubyGems Navigation menu

cf 2.1.3

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 5.4.7 - February 13, 2014 (411.5 KB)
  2. 5.4.7.rc1 - January 22, 2014 (411.5 KB)
  3. 5.4.5 - December 13, 2013 (388.5 KB)
  4. 5.4.4 - December 04, 2013 (387.0 KB)
  5. 5.4.3 - November 05, 2013 (967.5 KB)
  6. 2.1.3 - June 17, 2013 (358.5 KB) 已废弃
显示所有 (129 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Cloud Foundry Team, Alex Suraci

SHA 256 checksum:

21a659db9513743506848691dee7fd6496de53365926c84057bea5046cd3db7a

下载总次数 374,551

这个版本 19

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: