RubyGems Navigation menu

client_side_validations 1.0.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 15.0.0 - May 14, 2019 (24.0 KB)
  2. 14.1.0 - April 25, 2019 (24.0 KB)
  3. 14.0.0 - April 23, 2019 (24.0 KB)
  4. 13.1.0 - March 14, 2019 (23.5 KB)
  5. 13.0.0 - March 01, 2019 (23.5 KB)
  6. 1.0.1 - June 08, 2010 (27.5 KB) 已废弃
显示所有 (139 个版本)

所有者:

Yanked By:

作者:

  • Brian Cardarella

SHA 256 checksum:

49721dd62ea599b620dc643f204c3f44f0965a8cfbd229c2955948d8e2d06722

下载总次数 1,482,780

这个版本 42

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: