RubyGems Navigation menu

client_side_validations 3.1.0.rc.2

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 16.0.1 - August 24, 2019 (25.5 KB)
  2. 16.0.0 - August 23, 2019 (25.5 KB)
  3. 15.0.0 - May 14, 2019 (24.0 KB)
  4. 14.1.0 - April 25, 2019 (24.0 KB)
  5. 14.0.0 - April 23, 2019 (24.0 KB)
  6. 3.1.0.rc.2 - June 20, 2011 (46.0 KB) 已废弃
显示所有 (141 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Brian Cardarella

SHA 256 checksum:

115ecc4cd6bf057c312f4b09d2c8ac183f20a4c2c96968a31c272f4eb05fb42b

下载总次数 1,583,539

这个版本 7

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: