RubyGems Navigation menu

client_side_validations 3.1.0.rc.2

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 17.0.0 - May 16, 2020 (26.0 KB)
  2. 16.2.0 - April 11, 2020 (25.5 KB)
  3. 16.1.1 - March 20, 2020 (25.5 KB)
  4. 16.1.0 - December 25, 2019 (25.5 KB)
  5. 16.0.4 - December 25, 2019 (25.5 KB)
  6. 3.1.0.rc.2 - June 20, 2011 (46.0 KB) 已废弃
显示所有 (148 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Brian Cardarella

SHA 256 checksum:

115ecc4cd6bf057c312f4b09d2c8ac183f20a4c2c96968a31c272f4eb05fb42b

下载总次数 2,332,832

这个版本 7

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: