RubyGems Navigation menu

crypt3 1.1.5

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.1.6 - August 10, 2013 (9.0 KB)
  2. 1.1.5 - January 30, 2013 (8.0 KB) 已废弃
显示所有 (8 个版本)

作者:

  • Thomas Sawyer, Poul-Henning Kamp

所有者:

SHA 256 checksum:

a118167acdc4d7a9f1e78cf45ab97005a97f4d70ee47292adf9c5e736fafbcb5

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: