RubyGems Navigation menu

d3_rails 3.2.5

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 4.1.1 - July 26, 2016 (131.5 KB)
  2. 4.1.0 - July 26, 2016 (131.5 KB)
  3. 4.0.0 - July 26, 2016 (131.5 KB)
  4. 3.5.17 - July 26, 2016 (131.5 KB)
  5. 3.5.16 - February 23, 2016 (131.5 KB)
  6. 3.2.5 - July 14, 2013 (119.5 KB) 已废弃
显示所有 (106 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Michael Bostock, Han Kang, Cynthia Kiser, Byron Anderson, Johnathan Pulos

SHA 256 checksum:

b7914a67a88121e365088db533018613167a5ecb1f7cab5b871b135aef2dd257

下载总次数 2,759,462

这个版本 26

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: