RubyGems Navigation menu

dpl 2.0.0.alpha.3

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 2.0.2.beta.1 - September 15, 2020 (113.5 KB)
  2. 2.0.0.beta.3 - May 22, 2020 (114.5 KB)
  3. 2.0.0.beta.2 - February 18, 2020 (115.0 KB)
  4. 2.0.0.alpha.14 - January 17, 2020 (111.0 KB)
  5. 2.0.0.alpha.13 - January 14, 2020 (111.0 KB)
  6. 2.0.0.alpha.3 - September 10, 2019 (105.5 KB) 已废弃
显示所有 (743 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Konstantin Haase, Hiro Asari, Sven Fuchs

SHA 256 checksum:

6a418542cb0a0a2444b4304fb6cb1c70e654882fb1815f753d9011c50b4d4d55

下载总次数 31,910,915

这个版本 10

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.2

需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

相关链接: