RubyGems Navigation menu

e 0.1.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.5.1 - July 23, 2013 (81.5 KB)
  2. 0.1.0 - September 19, 2012 (59.0 KB) 已废弃
显示所有 (39 个版本)

作者:

  • Silviu Rusu

所有者:

Adb26d425fe5af6cded64fff91b2a792

SHA 256 checksum:

40c34dee632b1e1c6b9d8936d4e2550c6bc647bba29344c2f1913e7ecab5bf92

Required Ruby Version: None

Required Rubygems Version:

相关链接: