RubyGems Navigation menu

engineyard-serverside 1.4.4

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 2.7.8pre2 - August 09, 2016 (6.0 MB)
  2. 2.6.19 - May 30, 2019 (131.5 KB)
  3. 2.6.17 - August 29, 2018 (6.0 MB)
  4. 2.6.16 - April 08, 2018 (128.0 KB)
  5. 2.6.15.pre - July 11, 2017 (6.0 MB)
  6. 1.4.4 - September 07, 2011 (487.0 KB) 已废弃
显示所有 (221 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • EY Cloud Team

SHA 256 checksum:

c0fccd48c80fb622ed10ccc399eaa8a9b1b97d03db64e79ed8127992064719d5

下载总次数 541,395

这个版本 6

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: