RubyGems Navigation menu

factory_boy 1.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 2.0.3 - October 14, 2012 (19.5 KB)
  2. 2.0.2 - April 29, 2011 (19.0 KB)
  3. 2.0.1 - January 23, 2011 (18.5 KB)
  4. 2.0.0 - January 23, 2011 (18.5 KB)
  5. 1.0.5 - October 21, 2010 (7.0 KB)
  6. 1.0 - October 01, 2010 (6.5 KB) 已废弃
显示所有 (10 个版本)

所有者:

Yanked By:

作者:

  • Philippe Cantin

SHA 256 checksum:

2bcb4786ce1f8a93a7ce7458957395a3d6cdafa5b473b5c294e6af9eac8344c4

下载总次数 22,424

这个版本 7

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: