RubyGems Navigation menu

ffi 1.0.8-x86-mingw32

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.11.3 - November 25, 2019 x64-mingw32 (396.5 KB)
  2. 1.11.3 - November 25, 2019 x86-mingw32 (395.5 KB)
  3. 1.11.3 - November 25, 2019 java (11.5 KB)
  4. 1.11.3 - November 25, 2019 (869.0 KB)
  5. 1.11.2 - November 11, 2019 java (11.5 KB)
  6. 1.0.8 - May 15, 2011 x86-mingw32 (899.5 KB) 已废弃
显示所有 (274 个版本)

所有者:

作者:

  • Wayne Meissner

SHA 256 checksum:

5ca826598e900a5ad21e458f017dc82056ec5e90adbffe1710a5456997bb1914

下载总次数 203,730,489

这个版本 806

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: