RubyGems Navigation menu

gherkin 2.4.10

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 6.0.17 - March 31, 2019 (41.2 MB)
  2. 6.0.15 - November 01, 2018 (41.1 MB)
  3. 6.0.14 - September 30, 2018 (38.3 MB)
  4. 6.0.13 - September 26, 2018 (38.3 MB)
  5. 6.0.11 - September 24, 2018 (39.5 MB)
  6. 2.4.10 - August 17, 2011 (739.5 KB) 已废弃
显示所有 (571 个版本)

作者:

  • Mike Sassak, Gregory Hnatiuk, Aslak Hellesøy

所有者:

SHA 256 checksum:

03870dd64468cc1c1d219c0ff6775cb125dafc9eb08abfbdd6023c96b806dc49

下载总次数 27,574,319

这个版本 86

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: