RubyGems Navigation menu

gherkin 2.4.10

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 8.2.1 - November 22, 2019 (31.0 KB)
  2. 8.2.0 - November 14, 2019 (31.0 KB)
  3. 8.1.1 - October 17, 2019 (31.0 KB)
  4. 8.0.0 - October 03, 2019 (31.0 KB)
  5. 7.0.4 - August 29, 2019 (58.8 MB)
  6. 2.4.10 - August 17, 2011 (739.5 KB) 已废弃
显示所有 (579 个版本)

所有者:

作者:

  • Mike Sassak, Gregory Hnatiuk, Aslak Hellesøy

SHA 256 checksum:

03870dd64468cc1c1d219c0ff6775cb125dafc9eb08abfbdd6023c96b806dc49

下载总次数 31,696,412

这个版本 86

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: