RubyGems Navigation menu

google-api-client 0.7.0.rc1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.20.1 - April 09, 2018 (3.6 MB)
  2. 0.20.0 - April 03, 2018 (3.6 MB)
  3. 0.19.8 - February 19, 2018 (3.5 MB)
  4. 0.19.7 - February 12, 2018 (3.4 MB)
  5. 0.19.6 - February 05, 2018 (3.4 MB)
  6. 0.7.0.rc1 - September 09, 2013 (123.5 KB) 已废弃
显示所有 (105 个版本)

作者:

  • Bob Aman, Steve Bazyl

所有者:

56ee28134dd0776825445e3551979b1462a96beb2ddd36384248f805ee7f4b31B2b345b897737b737f57748d62090e0bF9cbe751aa1a4fe514fe880dc51e4340

SHA 256 checksum:

763403fb22af3189c29a69f3e9bf60ac63f7effc8a97174dfebd9ec6a3af0d4d

Required Ruby Version: None

Required Rubygems Version:

相关链接: