RubyGems Navigation menu

google-api-client 0.7.0.rc1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.28.0 - January 21, 2019 (4.6 MB)
  2. 0.27.3 - January 14, 2019 (4.6 MB)
  3. 0.27.2 - January 07, 2019 (4.4 MB)
  4. 0.27.1 - December 24, 2018 (4.4 MB)
  5. 0.27.0 - December 17, 2018 (4.4 MB)
  6. 0.7.0.rc1 - September 09, 2013 (123.5 KB) 已废弃
显示所有 (130 个版本)

作者:

  • Bob Aman, Steve Bazyl

所有者:

SHA 256 checksum:

763403fb22af3189c29a69f3e9bf60ac63f7effc8a97174dfebd9ec6a3af0d4d

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: