RubyGems Navigation menu

gravaty 0.1.4

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 9.0.0 - April 23, 2019 (5.0 MB)
  2. 8.0.1 - February 25, 2019 (4.8 MB)
  3. 8.0.0 - November 27, 2018 (4.8 MB)
  4. 6.1.0 - March 26, 2017 (4.8 MB)
  5. 6.0.0 - April 29, 2016 (4.8 MB)
  6. 0.1.4 - March 14, 2013 (102.5 KB) 已废弃
显示所有 (92 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Marco Bresciani

SHA 256 checksum:

ad0d6027b81ec281747c916be4afb206f97f9f00b564594a0f0221c17c9a958c

下载总次数 13,302

这个版本 126

许可:

GNU GPLv3

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: