RubyGems Navigation menu

gravaty 0.1.6

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 10.0.0 - March 12, 2020 (5.0 MB)
  2. 9.0.1 - August 22, 2019 (5.0 MB)
  3. 9.0.0 - April 23, 2019 (5.0 MB)
  4. 8.0.1 - February 25, 2019 (4.8 MB)
  5. 8.0.0 - November 27, 2018 (4.8 MB)
  6. 0.1.6 - March 26, 2013 (107.0 KB) 已废弃
显示所有 (94 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Marco Bresciani

SHA 256 checksum:

64bd550cb3ff10655b65cfadf9a2a91c5c4d5bedd56f56c766e20a3b7b7ab17b

下载总次数 15,257

这个版本 124

许可:

GNU GPLv3

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: