RubyGems Navigation menu

gravaty 2.7.17

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 8.0.1 - February 25, 2019 (4.8 MB)
  2. 8.0.0 - November 27, 2018 (4.8 MB)
  3. 6.1.0 - March 26, 2017 (4.8 MB)
  4. 6.0.0 - April 29, 2016 (4.8 MB)
  5. 2.7.17 - April 11, 2014 (416.0 KB) 已废弃
显示所有 (91 个版本)

要求:

~> 2.0

[<Gem::Dependency type=:runtime name="i18n" requirements="~> 0.6.9">, <Gem::Dependency type=:development name="bundler" requirements="~> 1.6.1">, <Gem::Dependency type=:development name="rake" requirements="~> 10.2.2">, <Gem::Dependency type=:development name="rdoc" requirements="~> 4.1.1">]

作者:

  • Marco Bresciani, 新部裕, Peter R. Marreck, Jon Maken, Łukasz Niemier

所有者:

SHA 256 checksum:

c3a9e8345e4d5f00e28c4bb2dea82bb22e58809da7df8673b636454001b8d57a

下载总次数 12,710

这个版本 74

许可:

GNU GPLv3

需要的 Ruby 版本: ~> 2.0

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: