RubyGems Navigation menu

knife-rightscale 0.0.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.1.0 - May 16, 2014 (16.5 KB)
  2. 0.0.3 - May 02, 2013 (22.0 KB)
  3. 0.0.2 - April 24, 2013 (22.5 KB)
  4. 0.0.1 - April 24, 2013 (21.5 KB) 已废弃
显示所有 (4 个版本)

所有者:

Yanked By:

作者:

  • Cary Penniman

SHA 256 checksum:

99e5b9e65dd2f7d6824a1be2977e7bdc467ea2e200a17b6c6135df01e13924d8

下载总次数 4,941

这个版本 11

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: