RubyGems Navigation menu

libv8 3.15.11.0-x86_64-linux

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 7.8.279.23.0beta1 - December 09, 2019 x86_64-linux (79.3 MB)
  2. 7.8.279.23.0beta1 - December 09, 2019 (2.1 MB)
  3. 7.4.288.28.0beta1 - May 28, 2019 x86_64-linux (64.2 MB)
  4. 7.4.288.28.0beta1 - May 28, 2019 (2.2 MB)
  5. 7.3.492.27.3beta1 - May 07, 2019 x86_64-linux (62.2 MB)
  6. 3.15.11.0 - January 08, 2013 x86_64-linux (181.0 KB) 已废弃
显示所有 (472 个版本)

所有者:

作者:

  • Charles Lowell

SHA 256 checksum:

c05e60ecafd012de09b44a52600d9374cc8d66a4b3ec2e98ac29c6d4f5a89800

下载总次数 49,166,701

这个版本 45

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: