RubyGems Navigation menu

libv8 3.16.14.9-x86_64-linux

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 7.8.279.23.0beta1 - December 09, 2019 x86_64-linux (79.3 MB)
  2. 7.8.279.23.0beta1 - December 09, 2019 (2.1 MB)
  3. 7.4.288.28.0beta1 - May 28, 2019 x86_64-linux (64.2 MB)
  4. 7.4.288.28.0beta1 - May 28, 2019 (2.2 MB)
  5. 7.3.492.27.3beta1 - May 07, 2019 x86_64-linux (62.2 MB)
  6. 3.16.14.9 - June 26, 2015 x86_64-linux (3.2 MB) 已废弃
显示所有 (472 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Charles Lowell

SHA 256 checksum:

3fef95f5a35e2cd8c4b5b76ce86dd317cdc2f64eb5bb5e1cc9207800a70eff8b

下载总次数 49,172,470

这个版本 6,909

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: