RubyGems Navigation menu

libv8 3.3.8.2

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 7.4.288.28.0beta1 - May 28, 2019 x86_64-linux (64.2 MB)
  2. 7.4.288.28.0beta1 - May 28, 2019 (2.2 MB)
  3. 7.3.492.27.3beta1 - May 07, 2019 x86_64-linux (62.2 MB)
  4. 7.3.492.27.3beta1 - May 07, 2019 (2.1 MB)
  5. 7.3.492.27.3beta1 - May 07, 2019 x86_64-darwin-18 (419.7 MB)
  6. 3.3.8.2 - May 25, 2011 (3.3 MB) 已废弃
显示所有 (470 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Logan Lowell, Charles Lowell

SHA 256 checksum:

7a316064028f63baef84083fb561485471bd75e1d27c3573dc3cfea5682198b1

下载总次数 42,288,267

这个版本 25

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: