RubyGems Navigation menu

libv8 3.3.8.2

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 7.3.492.27.0beta1 - April 24, 2019 x86_64-darwin-18 (367.7 MB)
  2. 7.3.492.27.0beta1 - April 24, 2019 x86_64-linux (55.3 MB)
  3. 7.3.492.27.0beta1 - April 24, 2019 (2.1 MB)
  4. 7.0.276.38.0beta1 - November 20, 2018 universal-darwin-18 (6.7 MB)
  5. 7.0.276.38.0beta1 - November 20, 2018 x86_64-linux (7.6 MB)
  6. 3.3.8.2 - May 25, 2011 (3.3 MB) 已废弃
显示所有 (449 个版本)

作者:

  • Logan Lowell, Charles Lowell

所有者:

SHA 256 checksum:

7a316064028f63baef84083fb561485471bd75e1d27c3573dc3cfea5682198b1

下载总次数 37,316,234

这个版本 25

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: