RubyGems Navigation menu

mspire 0.7.14

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.10.8.0 - May 28, 2014 (1.0 MB)
  2. 0.10.7.3 - May 12, 2014 (1.0 MB)
  3. 0.10.7.2 - May 05, 2014 (1.0 MB)
  4. 0.10.7.1 - March 21, 2014 (1.0 MB)
  5. 0.10.7 - March 07, 2014 (1.0 MB)
  6. 0.7.14 - July 10, 2012 (438.0 KB) 已废弃
显示所有 (72 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • John T. Prince, Simon Chiang

SHA 256 checksum:

6e97ecb994f69284583bfc9c8f1161a8ab20c1f5ec8a307310946e394ee2f1f4

下载总次数 129,130

这个版本 9

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: