RubyGems Navigation menu

nokogiri 1.4.2-x86-mingw32

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.10.5 - October 31, 2019 (8.8 MB)
  2. 1.10.5 - October 31, 2019 x86-mingw32 (5.2 MB)
  3. 1.10.5 - October 31, 2019 x64-mingw32 (5.5 MB)
  4. 1.10.5 - October 31, 2019 java (5.5 MB)
  5. 1.10.4 - August 11, 2019 (8.6 MB)
  6. 1.4.2 - May 22, 2010 x86-mingw32 (2.6 MB) 已废弃
显示所有 (415 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Aaron Patterson, Mike Dalessio

SHA 256 checksum:

77f20b05dae797b60999c9fcd97b562feb8920523b7ae5b0450f39e97c4e98c1

下载总次数 265,881,686

这个版本 995

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: