RubyGems Navigation menu

paperclip 2.3.13

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 6.1.0 - July 27, 2018 (302.0 KB)
  2. 6.0.0 - March 09, 2018 (294.5 KB)
  3. 5.3.0 - March 09, 2018 (294.5 KB)
  4. 5.2.1 - January 25, 2018 (294.0 KB)
  5. 5.2.0 - January 23, 2018 (293.5 KB)
  6. 2.3.13 - July 06, 2011 (91.5 KB) 已废弃
显示所有 (95 个版本)

作者:

  • Jon Yurek

所有者:

SHA 256 checksum:

5c2be3370b1c46e3865437e239166ea1beb5f8f7e2d2b3ca20378e6cefb9be49

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: