RubyGems Navigation menu

railties 3.1.0.rc7

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 6.0.2.2 - March 19, 2020 (443.5 KB)
  2. 6.0.2.1 - December 18, 2019 (443.5 KB)
  3. 6.0.2 - December 13, 2019 (443.5 KB)
  4. 6.0.2.rc2 - December 09, 2019 (443.5 KB)
  5. 6.0.2.rc1 - November 27, 2019 (444.0 KB)
  6. 3.1.0.rc7 - August 29, 2011 (1.5 MB) 已废弃
显示所有 (304 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • David Heinemeier Hansson

SHA 256 checksum:

6459ab935cc08602caf04a3f50dd136330bb925d381392dcb10995e018cd77ff

下载总次数 210,771,979

这个版本 29

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: