RubyGems Navigation menu

rhoconnect 3.3.5.test

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 6.2.0 - April 10, 2019 (1.7 MB)
  2. 6.0.11 - October 29, 2017 (1.7 MB)
  3. 5.5.18 - March 26, 2017 (1.7 MB)
  4. 5.5.17 - March 26, 2017 (1.7 MB)
  5. 5.5.15 - March 06, 2017 (1.7 MB)
  6. 3.3.5.test - September 21, 2012 (936.5 KB) 已废弃
显示所有 (77 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Rhomobile

SHA 256 checksum:

a0f17f6538edcf2943faf12cf66b8aa5b330be59211db2b3d1384f2468a61d27

下载总次数 81,017

这个版本 3

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: