RubyGems Navigation menu

roebe 0.5.122

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.5.138 - December 03, 2022 (3.3 MB)
  2. 0.5.122 - August 13, 2022 (3.3 MB) 已废弃
显示所有 (1717 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

b0a91afe0fa61685eaa3d91ce6863515acf9c78d46f7ee6b7af5b97ddf84d8ec

下载总次数 385,991

这个版本 123

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.8

需要的 RubyGems 版本: >= 3.3.18

相关链接: