RubyGems Navigation menu

roebe 0.5.136

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.5.155 - March 18, 2023 (4.4 MB)
  2. 0.5.136 - November 19, 2022 (3.2 MB) 已废弃
显示所有 (1732 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

63c98564c10d063c3b008af26d45fc5fcb97236a432ca34d60243d49145a706d

下载总次数 388,304

这个版本 137

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.6

需要的 RubyGems 版本: >= 3.3.23

相关链接: