RubyGems Navigation menu

rubix 0.5.12

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.5.14 - August 30, 2012 (54.5 KB)
  2. 0.5.13 - August 17, 2012 (54.5 KB)
  3. 0.5.12 - August 17, 2012 (54.5 KB) 已废弃
  4. 0.5.9 - August 13, 2012 (54.5 KB)
  5. 0.5.8 - August 13, 2012 (54.5 KB)
  6. 0.5.7 - July 18, 2012 (51.0 KB)
显示所有 (41 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Dhruv Bansal, Infochimps

SHA 256 checksum:

5de3f4608ad234ed0eae9f69c97bbd3108ad075bff41564015b387a2bc5ca7e5

下载总次数 74,681

这个版本 4

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: