RubyGems Navigation menu

rubix 0.5.12

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.5.14 - August 30, 2012 (54.5 KB)
  2. 0.5.13 - August 17, 2012 (54.5 KB)
  3. 0.5.12 - August 17, 2012 (54.5 KB) 已废弃
  4. 0.5.9 - August 13, 2012 (54.5 KB)
  5. 0.5.8 - August 13, 2012 (54.5 KB)
  6. 0.5.7 - July 18, 2012 (51.0 KB)
显示所有 (41 个版本)

作者:

  • Dhruv Bansal, Infochimps

所有者:

99df54e24a1bed7d0edb6c51e7010d173411199f3d5f9f3671b141688ae4bf209a1e2baeceb4b8a1b50dc5f9bcfb63099ce65ed029e9d5174a7722952784c7278cf5dbc6767ddb60893b9dbede24ff60Abb7cfa10c09731d73e69b7a8ed7c94f

SHA 256 checksum:

5de3f4608ad234ed0eae9f69c97bbd3108ad075bff41564015b387a2bc5ca7e5

Required Ruby Version: None

Required Rubygems Version:

相关链接: