RubyGems Navigation menu

rugged 0.23.0b3

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.27.4 - August 08, 2018 (1.1 MB)
  2. 0.27.2 - June 19, 2018 (1.1 MB)
  3. 0.27.1 - May 29, 2018 (1.1 MB)
  4. 0.27.0 - March 26, 2018 (1.1 MB)
  5. 0.26.6 - August 08, 2018 (1.1 MB)
  6. 0.23.0b3 - June 26, 2015 (1004.0 KB) 已废弃
显示所有 (78 个版本)

作者:

  • Scott Chacon, Vicent Marti

所有者:

Abfc88b96ae18c85ba7aac3bded2ec5eC9f60c0cb1d941fa8e93bbfcb907c27e9375a9529679f1b42b567a640d775e7d0a56b0d8f78a37d1a843e83144f3fa3c6804f1775cb4babfcc3851298566fbce4d11f4f58246c1dcde3fbaddd77b125a023e1295851b018af03706f391b769317fdfaf0aad74fef442e2ffc9999ef9c1

SHA 256 checksum:

60724fcb8e661609e2638aa8f887c7a238cbb896ec95bf7dd3d10759932f6b0f

Required Ruby Version: >= 1.9.3

Required Rubygems Version:

相关链接: