RubyGems Navigation menu

rugged 0.23.0b3

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.27.7 - December 07, 2018 (1.1 MB)
  2. 0.27.5 - October 08, 2018 (1.1 MB)
  3. 0.27.4 - August 08, 2018 (1.1 MB)
  4. 0.27.2 - June 19, 2018 (1.1 MB)
  5. 0.27.1 - May 29, 2018 (1.1 MB)
  6. 0.23.0b3 - June 26, 2015 (1004.0 KB) 已废弃
显示所有 (81 个版本)

作者:

  • Scott Chacon, Vicent Marti

所有者:

SHA 256 checksum:

60724fcb8e661609e2638aa8f887c7a238cbb896ec95bf7dd3d10759932f6b0f

需要的 Ruby 版本: >= 1.9.3

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: