RubyGems Navigation menu

travis 0.0.6

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.8.11.travis.1026.11 - September 11, 2019 (189.5 KB)
  2. 1.8.11.travis.1025.11 - September 04, 2019 (189.5 KB)
  3. 1.8.11.travis.1024.11 - August 28, 2019 (189.5 KB)
  4. 1.8.11.travis.1022.11 - August 21, 2019 (189.5 KB)
  5. 1.8.11.travis.1021.11 - August 14, 2019 (189.5 KB)
  6. 0.0.6 - September 19, 2012 (9.0 KB) 已废弃
显示所有 (361 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Travis CI

SHA 256 checksum:

05965abf048f59bae13965bdb9319cfd6fcc655a7a2798ec8a12857963374323

下载总次数 2,974,644

这个版本 502

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: