RubyGems.org

modify

0.1.2

Modify model fields before validation

installgem install modify
Authors

Alexander Glushkov

2,394 total downloads 1,360 for this version
Owners

A439d0912d0e079d3a5f8cd44c070b6e

Gemfile
gem 'modify', '~> 0.1.2'
Versions
  1. 0.1.2 July 27, 2011 (4.5 KB)
  2. 0.1.1 July 27, 2011 (4.5 KB)
Show all versions (3 total)