RubyGems.org

net-ldap

0.0.5

Pure Ruby LDAP library.

installgem install net-ldap -v 0.0.5
Authors

Francis Cianfrocca, Emiel van de Laar

2,387,989 total downloads 10,190 for this version
Owners

31ab75f7ddda241830659630746cdd3a49b354122cd9d100ca8c8e9b86af78df969a9cf2c1a0ab2e4e023247da2ca487D865a7338c86ce63b16be40d8850d164

Gemfile
gem 'net-ldap', '~> 0.0.5'
Versions
  1. 0.8.0 September 10, 2014 (71 KB)
  2. 0.7.0 August 4, 2014 (69 KB)
  3. 0.6.1 April 14, 2014 (69 KB)
  4. 0.6.0 April 7, 2014 (69 KB)
  5. 0.5.1 March 19, 2014 (69 KB)
Show all versions (13 total)
Development Dependencies
  1. hoe >= 2.3.3