RubyGems.org

utochki

0.2.0

When ssh or rsync is not available, utochki swims.

installgem install utochki -v 0.2.0
Authors

Dmitry A. Ustalov

5,925 total downloads 1,144 for this version
Owners

4fa5d43e4799a2898d876c7ca0c9ae4e

Gemfile
gem 'utochki', '~> 0.2.0'
Versions
  1. 0.2.1 August 20, 2010 (8 KB)
  2. 0.2.0 August 20, 2010 (8 KB)
  3. 0.1.0 May 29, 2010 (7.5 KB)
  4. 0.0.2 April 3, 2010 (7.5 KB)
  5. 0.0.1 April 3, 2010 (7.5 KB)
Development Dependencies
  1. shoulda >= 2.10.3