RubyGems Navigation menu

activesupport 3.0.4.rc

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 6.0.3.1 - May 18, 2020 (209.0 KB)
  2. 6.0.3 - May 06, 2020 (209.0 KB)
  3. 6.0.3.rc1 - May 01, 2020 (209.0 KB)
  4. 6.0.2.2 - March 19, 2020 (208.0 KB)
  5. 6.0.2.1 - December 18, 2019 (208.0 KB)
  6. 3.0.4.rc - November 17, 2010 (296.0 KB) 已废弃
显示所有 (360 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • David Heinemeier Hansson

SHA 256 checksum:

2cde6866a82970053e4796c782c5153f920f5432094d7b2b2b01bb4ae707d0d3

下载总次数 346,416,207

这个版本 191

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: