RubyGems Navigation menu

attribute_access_controllable 1.0.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.1.3 - May 08, 2012 (14.0 KB)
  2. 1.1.2 - May 08, 2012 (13.5 KB)
  3. 1.0.0 - May 06, 2012 (9.5 KB) 已废弃
显示所有 (5 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Social Chorus, Kenneth Mayer

SHA 256 checksum:

e6d305078aaca8ca04b70a04eae00d94b17f093b1dd4a205146f075308fa7c28

下载总次数 6,345

这个版本 48

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: