RubyGems Navigation menu

branches 0.0.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.1.0 - November 20, 2014 (6.5 KB)
  2. 1.0.2 - November 20, 2014 (6.5 KB)
  3. 1.0.1 - November 20, 2014 (6.5 KB)
  4. 1.0.0 - November 20, 2014 (6.5 KB)
  5. 0.0.0 - January 08, 2013 (3.0 KB) 已废弃
显示所有 (6 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Oscar Palmér

SHA 256 checksum:

ea491522faffbaed6b78a453b6c0b28efaecf815bf2bb9aac1089e6c6ea265d4

下载总次数 7,168

这个版本 633

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: