RubyGems Navigation menu

campaign_monitor_subscriber 0.5.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.4 - May 24, 2013 (5.5 KB)
  2. 1.0.3 - October 05, 2012 (5.5 KB)
  3. 1.0.2 - October 04, 2012 (5.5 KB)
  4. 1.0.1 - October 03, 2012 (5.5 KB)
  5. 1.0.0 - June 19, 2012 (5.5 KB)
  6. 0.5.0 - September 28, 2010 (8.5 KB) 已废弃
显示所有 (8 个版本)

作者:

  • Gary Greyling

所有者:

SHA 256 checksum:

dbf4b7d9f09ff4f71a91f28608c8c090a748977e8ee49e0d3befb8a2073b25fe

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: