RubyGems Navigation menu

compositing-hash 1.0.14

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.15 - June 29, 2012 (7.5 KB)
  2. 1.0.14 - June 29, 2012 (7.5 KB) 已撤回
显示所有版本 (共 15 个)

业主:

撤回:

作者:

  • Asher

SHA 256 校验和:

16e204be39bf7e43329466810faeb7679873686d1c31009d711ba85704c6b0c6

下载总量 6,572

这个版本 63

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

链接: