RubyGems Navigation menu

data_paths 0.2.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.3.1 - May 28, 2012 (9.5 KB)
  2. 0.3.0 - July 05, 2011 (9.0 KB)
  3. 0.3.0.rc2 - July 04, 2011 (9.0 KB)
  4. 0.3.0.rc1 - May 15, 2011 (8.5 KB)
  5. 0.2.1 - April 13, 2010 (8.5 KB)
  6. 0.2.0 - April 13, 2010 (8.0 KB) 已废弃
显示所有 (6 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Postmodern

SHA 256 checksum:

588e4e5e4cc17e6541406f46a75d90e778ddb8bb7173a1e6b715ea36e1de6732

下载总次数 26,152

这个版本 2

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: