RubyGems Navigation menu

deprec 2.1.9

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.1.0.rc16 - July 28, 2011 (170.0 KB)
  2. 3.1.0.rc15 - July 28, 2011 (170.0 KB)
  3. 3.1.0.rc13 - July 22, 2011 (170.5 KB)
  4. 3.1.0.rc12 - July 22, 2011 (171.0 KB)
  5. 3.1.0.rc11 - July 18, 2011 (170.0 KB)
  6. 2.1.9 - September 03, 2010 (179.5 KB) 已撤回
显示所有版本 (共 69 个)

业主:

撤回:

作者:

  • Mike Bailey

SHA 256 校验和:

50a55f4c4703e93794fa8a3c169624922b098a180754f202e55d0f98be3d4219

下载总量 273,319

这个版本 3

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

链接: