RubyGems Navigation menu

devise 1.4.4

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 4.7.1 - September 06, 2019 (86.5 KB)
  2. 4.7.0 - August 19, 2019 (86.0 KB)
  3. 4.6.2 - March 26, 2019 (86.0 KB)
  4. 4.6.1 - February 11, 2019 (85.5 KB)
  5. 4.6.0 - February 07, 2019 (85.5 KB)
  6. 1.4.4 - August 31, 2011 (112.5 KB) 已废弃
显示所有 (165 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • José Valim, Carlos Antônio

SHA 256 checksum:

1dc1fbe0a55574e2f4f16645646250caee621010d29168b9713546e1b0a05313

下载总次数 69,041,822

这个版本 25,558

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: