RubyGems Navigation menu

droll 1.0rc5.3

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.1 - January 16, 2013 (14.5 KB)
  2. 1.0 - July 27, 2012 (14.5 KB)
  3. 1.0rc5.4.0 - June 05, 2012 (14.0 KB)
  4. 1.0rc5.3.1 - May 31, 2012 (14.0 KB)
  5. 1.0rc5.3 - May 31, 2012 (14.0 KB) 已废弃
  6. 1.0rc5.2.3 - May 28, 2012 (13.0 KB)
显示所有 (7 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Chad Perrin

SHA 256 checksum:

694630c0ace704556029b2cd3bac7b7f454a650ba69ff4f8ac3fe310499b9674

下载总次数 8,086

这个版本 7

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: