RubyGems Navigation menu

dtf 0.1.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.4.1 - October 20, 2012 (86.0 KB)
  2. 0.4.0 - October 19, 2012 (86.0 KB)
  3. 0.3.9 - October 10, 2012 (86.0 KB)
  4. 0.3.8 - October 10, 2012 (85.5 KB)
  5. 0.3.7 - October 10, 2012 (85.5 KB)
  6. 0.1.1 - January 31, 2012 (7.0 KB) 已废弃
显示所有 (25 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Deryl R. Doucette, Michal Papis

SHA 256 checksum:

941b92954b20dcf1b38a6c612694c6d46424000c7d183c74876bb1dfadd73eb3

下载总次数 47,980

这个版本 333

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: