RubyGems Navigation menu

english 0.6.0

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.0 - November 07, 2023 (8.5 KB)
  2. 0.7.2 - December 14, 2022 (8.5 KB)
  3. 0.7.1 - December 22, 2020 (8.5 KB)
  4. 0.7.0 - April 07, 2020 (8.0 KB)
  5. 0.6.0 - May 29, 2010 (150.5 KB) 已撤回
显示所有版本 (共 14 个)

业主:

撤回:

作者:

  • Thomas Sawyer

SHA 256 校验和:

8d6d3dabcf8f5e1ba32a301269c81f2bf4dad8bffd5deedd7bcb4b712bccc0f5

下载总量 6,448,216

这个版本 2,904

许可:

需要的 Ruby 版本:

链接: