RubyGems Navigation menu

exvo_warez 0.2.13

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.4.2 - November 17, 2011 (6.0 KB)
  2. 0.4.1 - October 27, 2011 (6.0 KB)
  3. 0.4.0 - October 11, 2011 (6.5 KB)
  4. 0.2.35 - October 07, 2011 (7.5 KB)
  5. 0.2.34 - October 06, 2011 (7.5 KB)
  6. 0.2.13 - March 16, 2011 (7.0 KB) 已废弃
显示所有 (51 个版本)

作者:

  • Tomasz Mazur

所有者:

SHA 256 checksum:

142a6ba327763bdea1ddcbeae9e0539ed06d2bf5bc376f6acdff01c4a68074c9

下载总次数 51,593

这个版本 18

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: